Aldo Valadez

Aldo Valadez

Chief Analytics Officer | BANREGIO & HEY